WE'RE IN THE GREEN MOOD

PRIVACYVERKLARING ESPERIT

Wie is Esperit?
Esperit Plant B.V. (hierna: ‘Esperit’) is een tuinders- en kwekersbedrijf dat zich richt op het produceren van stekmateriaal, het opkweken van jonge planten en het leveren van eindproducten. Deze activiteiten worden gevoerd onder drie verschillende handelsnamen, Esperit Youngs, Esperit Plants respectievelijk Esperit Elements. Kenmerkend voor Esperit is dat zij over de expertise en faciliteiten beschikt om een doorlopend traject te verzorgen. Hierdoor blijven veredeling en vermeerdering in één hand. Onze hoofdvestiging is gevestigd aan de Woutersweg 16, 2691 PR te 's-Gravenzande en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 27234651. Meer informatie vindt u op de website www.esperit.nl.

 

Inleiding
Esperit doet er alles aan om uw persoonsgegevens, en daarmee ook uw privacy, optimaal te beschermen. Door middel van deze privacyverklaring willen wij, in overeenstemming met de per 25 mei 2018 veranderende wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie (Algemene verordening gegevensbescherming – AVG), duidelijkheid geven over ons privacy beleid. Meer in bijzonder geven willen wij in deze privacy verklaring uitleg geven over de wijze waarop en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

 

Welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom?
De website www.eperit.nl dient hoofdzakelijk ter promotie van ons assortiment en geeft informatie over de achtergrond en bezieling van Esperit. Ook kunt u via de website telefonisch en/of per e-mail contact met ons opnemen, bijvoorbeeld met vragen over onze producten. Indien wij uw vraag telefonisch of per e-mail kunnen beantwoorden, zonder dat hieruit een offerte of opdracht volgt, zullen uw contact- en persoonsgegevens niet worden opgeslagen. Wanneer u ons in een dergelijk geval per e-mail heeft benaderd, blijft uw e-mail voor een beperkte tijd opgeslagen in de beveiligde online storage van de Outlook e-mail cliënt, totdat deze wordt verschoond. In geen enkel geval worden uw contactgegevens verstrekt aan derden, evenmin zijn uw contactgegevens toegankelijk voor derden.

Indien u contact met ons opneemt met het oog op een offerte of opdracht, worden uw persoons- en contactgegevens wel opgeslagen. Dit is nodig voor het aanbieden van de offerte of voor de normale uitvoering van de opdracht. In een dergelijk geval worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Uw (bedrijfs)naam en woon- of vestigingsplaats;
 • Uw BTW nummer;
 • Uw e-mailadres en/of telefoonnummer.

Voor ons intern relatiemanagementsysteem maken we gebruik van het SDF registratiesysteem. Dit systeem heeft haar eigen voorzorgsmaatregelen om de beveiliging van persoons- en contactgegevens te waarborgen. Het SDF registratiesysteem is bijvoorbeeld beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Persoons- en contactgegevens worden verwerkt op basis van zorgvuldigheid en vertrouwen. In geen geval worden persoons- en contactgegevens verstrekt aan derden. Naast de verwerking van persoons- en contactgegevens voor het sturen van offertes en het uitvoeren van een opdracht, sturen wij vaste klanten zo nu en dan nieuwsbrieven met toepasselijke prijslijsten. Dit is uiteraard nodig om vaste klanten te informeren over onze geldende tarieven. Naast de mogelijkheid om direct met ons in contact te treden, kunt u via onze website ook inloggen bij een externe partij, FloraXchange (zie www.floraxchange.nl). FloraXchange regelt de communicatie tussen kwekers en kopers en heeft haar eigen privacy beleid.

 

Waar worden de gegevens opgeslagen?
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in:

 • Het beveiligde SDF relatiemanagementsysteem;
 • De online storage van de e-mailcliënt (Outlook);
 • Speciale cliëntgroepen binnen de online storage van de e-mail (Outlook).

 

Recht op inzage
Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Of wilt u meer inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een inzageverzoek indienen. Wij zullen u dan met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een overzicht verstrekken van de onderstaande informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of
  zullen worden verstrekt,
 • de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden
  opgeslagen.


Naast inzagerechten beschikt u overeenkomstig de AVG onder meer over de volgende
rechten:

 • het recht om Esperit te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gerectificeerd of
  gewist, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.


U kunt uw inzageverzoek per e-mail indienen via info@esperit.nl.

 

Recht van verzet en/of bezwaar
Heeft u bezwaar tegen uw gegevensverwerking? Stuur ons dan een mail naar info@esperit.nl. Wij zullen uw gegevensverwerking direct staken. Indien uw gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben, zullen wij met u in overleg treden. U kunt uw bezwaar per e-mail indienen via info@esperit.nl.

 

Recht op correctie en/of rectificatie
Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist zijn, voor de gegevensverwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschriften worden verwerkt, kunt u ons dat melden. Wij zullen uw gegevensverwerking dan wijzigen, aanvullen of staken. Zou u Esperit in dat geval wel kunnen melden welke wijzigingen u precies wenst? U kunt uw verzoek per e-mail indienen via info@esperit.nl.

 

Recht op vergetelheid
U heeft het recht Esperit te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. U kunt uw verzoek per e-mail indienen via info@esperit.nl.

 

Gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt gestuurd.

 

Wat voor cookies gebruikt Esperit?
Esperit gebruikt uitsluitend analytische cookies (m.b.v. Google Analytics). Esperit gebruikt geen tracking cookies of functionele cookies. Op grond van art. 11.7a van de Telecommunicatiewet (TW) is Esperit niet gehouden toestemming te vragen voor het verwerken van analytische cookies. Deze cookies hebben namelijk nauwelijks gevolgen voor uw privacy (zie voor meer informatie: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_2.pdf).

 

De bezwaartermijn
Esperit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen terwijl er geen legitiem belang blijkt, bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 14 dagen. Zodra de 14 dagen zijn verstreken of het anderszins niet meer noodzakelijk is uw persoonsgegevens te bewaren, worden uw persoonsgegevens vernietigd.

 

Beveiligingsmaatregelen
Esperit vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk worden verwerkt. Daarom heeft Esperit de volgende maatregelen genomen om uw gegevensverwerking te waarborgen:

 • Esperit heeft een officieel SSL-certificaat;
 • Esperit heeft antivirus software en een betrouwbare e-mailcliënt (Outlook);
 • Esperit slaat uw persoonsgegevens op een in een beveiligd relatiemanagement systeem.

 

Ontvangers van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden maar dienen uitsluitend de commerciële belangen van Esperit, zoals hierboven omschreven. Esperit verklaart vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en waarborgt de beveiliging daarvan.

 

Klachtrecht
Indien u een klacht heeft, kunt u uw klacht per e-mail bij ons indienen via info@esperit.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Relevante wet- en regelgeving
Esperit conformeert zich aan alle wet- en regelgeving die in het kader van privacybescherming van belang is, in het bijzonder zijn dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Aanpassing Privacyverklaring
De Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Raadpleeg de Privacyverklaring daarom geregeld. De laatste en actuele versie is gepubliceerd op 24 mei 2018.

CONTACT

Perzikenlaan 1
2691 JP ‘s-Gravenzande

Algemeen
+31 (0)174 286 286
info@esperit.nl